تلگرام واتس‌آپ یوتیوب اینستاگرام
09941964743 تلفن | info.sciwin@gmail.com ایمیل
ورود ثبت‌نام ثبت کار جدید
این کالا فاقد تصویر است.

مجموعه اشعار محمد علی زمانی (وحید)

120,000 تومان 108,000 تومان

سرزمین پارسیان، ایران کهن، از دیرباز گاهواره ی تمدن و خیزشگاه مردان بزرگی 
بوده است که انوشه دوران و جاودانان روزگارند. پرمایگانی گرانمایه که در عرصه ی 
شعر و هنر وادبیات چنان درخشیده اند که پنداری خورشید رخشان وام دار روشنای 
وجود آنان است!
بی هیچ گزافه و بزرگنمایی سخن از فردوسی و مولوی و سعدی و حافظ شیرازی و 
بزرگانی از این دست راندن، دقت و مالحظه ای می خواهد به پهنای عظمت آنان.....!
تمدن آفرینی و فرزانگی و درخشیدن پرسوتر از خورشید و سخن گفتن فراتر از زمین و 
زمان)چنان که در مثنوی موالنا بارها و بارها می بینیم( ویژه مردانی است که ایران 
زمین مولد و موطن آنهاست.
در این میان و در مقاطع خاص هم سوی با ایتن شگفتی آفرینان، گران سنگانی 
ارجمند پا به میدان هنر آفرینی و ادبیات نهادند که نمی توان از کنار نام و یاد آنها به 
سادگی گذشت. بزرگی این دردانه های بی نظیر چنان است که گاهی واژگان و قلم 
یاری نمی کند که به توصیفشان بنشینیم.
اگر بگویم استاد پر ذوق و خوش سخن )که با استادی واژگان را به نظم کشیده 
است(- و اسطوره ی ادبیات، شادروان محمد علی زمانی )متخلص به وحید( یکی 
از آنان است، کالم به بیراهه نرفته است...

استاد زمانی) وحید( متولد شهر تویسرکان همدان، معلم و شاعر که بیشتر دوران 
استادی و آموزگاری خویش را در استان لرستان )در ابتدا روستا و سپس شهر 
خرم آباد( گذرانده است، از همان اوان جوانی و آغاز جوانی به سرودن شعر 
پرداخت و در واقع درون مایه های خویش را به تصویر کشید.
استاد محمدعلی زمانی در دوران عمر پر برکتش تا دهه ی هفتاد خورشیدی- که 
چشم از جهان فرو بست و دوستدارانش را در سوگ خود نشاند- به سرودن شعر 
در قالب های غزل، رباعی، دو بیتی و مثنوی اهتمام ورزید. در این میان مثنوی 
پیغمبرنامه که حاوی اشعار ایشان در به تصویر کشیدن زندگی نامه پیامبر 
خداست و در تقلید از شاهنامه ی فردوسی سروده است سخت قابل توجه است.
زنده یاد زمانی در سرودن اشعار مداحی نیز اهتمامی بلیغ داشت که در مجموعه 
ی آثار ایشان ثبت و ضبط است. 
ناشر، عالقمندان به عرصه ی شعر و ادبیات به مطالعه ی آثار ایشان که توسط 
انتشارات آینده سازان دانش پژوه به زیور طبع آراسته شده است، دعوت می کند 
که بی گمان بهره بردن از مفاهیم ارزشمند آن عزیز رحیل ره توشه ی نیک اهل 
علم و فرهنگ است.
الزم به ذکر است که استاد زمانی به اشعار و آثار رضی الدین آرتیمانی- که 
آرامگاه وی در آرتیمان تویسرکان است- عالقه ی وافر داشت که چه بسا همین 

عالقمندی به شاعر هم والیتی خود، انگیزه ای بوده است تا دوستداران استاد 
زمانی از اشعار ایشان بهره مند شوند. در پایان از فرزندان و خلف صالح شادروان 
زمانی که در چاپ و انتشار اشعار پدر- به عنوان میراثی نیک- کوشش فراوان 
نمودند تشکر و قدردانی به عمل آید.
جا دارد از زحمات بی دریغ و بی شائبه ی استاد فرزانه و دانشمند جناب آقای 
عبداهلل محمودی راد که در امر تنقیح و ویرایش مجموعه اشعار شادروان زمانی 
نهایت بذل محبت فرمودند، صمیمانه تشکر و تقدیر ویژه به عمل آید.


کلمات کلیدی: کتاب شعر ادبیات
316

سایر محصولات پنجره علم