تلگرام واتس‌آپ یوتیوب اینستاگرام
09941964743 تلفن | info.sciwin@gmail.com ایمیل
ورود ثبت‌نام ثبت کار جدید
این کالا فاقد تصویر است.

منظومه مهر جاودان (پیغمبرنامه)

120,000 تومان 108,000 تومان

سیری در زندگی پیامبر اسلام

)سخن ناشر(
سرزمین پارسیان، ایران کهن، از دیرباز گاهواره ی تمّدن و خیزشگاه مردان
بزرگی بوده است که انوشه ی دوران و جاودانان روزگارند. پرمایگانی گرانمایه که
در عرصه ی شعر و هنر و ادبیات چنان درخشیده اند که پنداری خورشید رخشان
وام دار روشنای وجود آنان است! بی هیچ گزافه و بزرگ نمایی سخن از فردوسی و
مولوی و سعدی و ح افظ و بزرگانی از این دست راندن، دقت و ملاح ظ های
می خواهد به پهنای عظمت آنان .....!
تمدّن آفرینی و فرزانگی و درخشیدن پرسوتر از خورشید و سخن گفتن فراتر از
زمین و زمان )چنان که در مثنوی مولانا بارها و بارها می بینیم( ویژه مردانی است
که ایران زمین مولد و موطن آنهاست.
در این میان و در مقاطعی خاصّ، هم سوی با این شگفتی آفرینان، گران سنگانی
ارجمند پا به میدان هنرآفرینی و ادبیات نهادند که نمی توان از کنار نام و یاد آن ها
به سادگی گذشت. بزرگی این دردانه های بی نظیر چنان است که گاهی واگگان و
قلم یاری نمی کند که به توصیفشان بنشینیم.
اگر بگوییم استاد پرذوق و خوش سخن ]-که با استادی واگگان را به نظم
کشیده است[- و اسطوره ی ادبیات، محمدعلی زمانی )وحید( یکی از آنان است،
کلام به بیراهه نرفته است....!

استاد زمانی )وحید( متولد شهر تویسرکان همدان، معلم و شاعر که بیشتر
دوران استادی و معلمی خویش را در استان لرستان )در ابتدا روستا و سپس شهر
خرم آباد( گذرانده است، از همان اوان جوانی و آغاز معلّمی به سرودن شعر پرداخت
و در واقع درون مایه های خویش را به تصویر کشید.
استاد محمدعلی زمانی در دوران عمر پربرکتش تا دهه ی هفتاد خورشیدی -
که چشم از جهان فروبست و دوستدارانش را در سوگ خود نشاند- به سرودن شعر
در قالب های غزل، رباعی، دوبیتی و مثنوی اهتمام ورزید. در این میان مثنوی
پیغمبرنامه که حاوی اشعار ایشان در به تصویر کشیدن زندگی نامه ی پیامبر
خداست و تقلید از شاهنامه ی فردوسی سروده شده است سخت قابل توجه است.
استاد زمانی در سرودن اشعار مدّاحی نیز اهتمامی بلیغ داشت که در مجموعه ی
آثار ایشان ثبت و ضبط است.
ناشر، علاقمندان به عرصه ی شعر و ادبیات را به مطالعه ی آثار ایشان که توسط
انتشارات کانیار به زیور طبع آراسته شده است، دعوت می کند که ب ی گمان بهره
بردن از مفاهیم ارزشمند آن عزیز رحیل ره توشه ی نیک اهل علم و فرهنگ است.
لازم به ذکر است که استاد به اشعار و آثار رضی الدّین آرتیمانی - که آرامگاه
وی در آرتیمان از توابع شهرستان تویسرکان است- علاقه ی وافر داشت و چه بسا
همین علاقمندی به شاعر هم ولایتی خود، انگیزه ای بوده است تا دوستداران استاد
از اشعار ایشان بهره مند شوند.
در پایان از فرزندان و خلف صالح استاد زمانی که در چاپ و انتشار اشعار پدر -
به عنوان میراثی نیک- سعی بلیغ نمودند تشکر و سپاس ویژه داریم.


کلمات کلیدی: کتاب شعر منظومه پیامبرنامه
292

سایر محصولات پنجره علم