تلگرام واتس‌آپ یوتیوب اینستاگرام
09941964743 تلفن | info.sciwin@gmail.com ایمیل
ورود ثبت‌نام ثبت کار جدید
این کالا فاقد تصویر است.

فایل کتاب ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری داده‌های اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ

100,000 تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) کتاب ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری داده‌های اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ژﺋﻮﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ
مؤلفین: دکترفریدون قدیمی، مهندس محمد قمی


بسیاری از علوم زمین از جمله مهندسی معدن و زمین شناسی با تنوع گرایش هایی که با هدف اکتشاف نفت، معدن و آب دنبال می کنند به نحوی با نمونه برداری مواجه هستند نمونه برداری که با اندازه گیری متغیرهای کمی و کیفی همراه است در مقوله تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی کار اکتشاف را آسان می کند در این خصوص ابزارهای مختلف نرم افزاری و سخت افزاری به کمک تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی آمده اند و سبب افزایش صحت، دقت و سرعت تحلیل داده ها شده اند از آن جمله آمار و نرم افزارهای آماری را می توان اشاره نمود که از دیرباز نقش خود را در تصمیم گیری ها و برنامه های اکتشافی ایفاء کرده و دارند کتاب حاضر به ارائه مفاهیم و روش های آماری کلاسیک با تاکید بار کاربردهای اکتشافی می پردازد در تهیه و تنظیم فصل ها سعی شده است که ضمن ارائه مباحث نظری و عملی با استفاده از نرم افزار آماری از روش های آماری به عنوان ابزاری در تحلیل داده های اکتشافی استفاده گردد از این رو این کتاب می تواند در کلیه رشته های علمی اعم از مهندسای معادن، زمین شناسای، محیط زیست و حتی مهندسی کشاورزی که به نحوی با داده های اکتشافی مواجه می شوند مورد استفاده قرار گیرد با وجود تاکید بر کاربردی بودن کتاب، تلاش شده است به مطالب تئوری و نظری نیز به بیانی ساده پرداخته شود در این کتاب برای بیشتر تحلیل ها و محاسبات از بسته نرم افزاری Statistica استفاده شده و در آن مباحث آماری تک متغیره، دو متغیاره و چند متغیره در تحلیل داده های اکتشافی فراهم گردیده است برای استفاده از نرم افزار Statistica با ویرایش 36 می توان به صورت رایگان از پایگاه اینترنتی دانلود نمود لازم به توضیح است در پایان هر موضوع آماری فصول مختلف نیز یک آموزش مقدماتی برای این نرم افزار افزوده شده است فصل اول کتاب روش های مختلف ارزیابی کیفیت داده های اکتشافی از قبیل تعیین دقت نتایج آزمایشات و پردازش نتایج تجزیه های کمی داده ها را مورد بررسی قرار داده است در فصل دوم مبانی آمار از جمله توزیع داده ها، آماره های مرکزی جامعه و آماره های پراکندگی جامعه مطرح شده است در فصل سوم مطالبی چون توزیع نرمال، استاندارد سازی داده ها، آزمون های نرمال و آزمون های تبدیل داده ها به نرمال را بحث می کند در فصل چهارم توزیع های آماری ازجمله کای سکور، فیشر و t استیودنت بررسی شده است فصل پنجم آمار دو متغیره، کوواریانس، ضاریب همبستگی و رگرسیون های دو متغیره خطی متغیر ها را ارزیابی می کند فصل ششم آمار چند متغیره از جمله رگرسیون های چند متغیره، ماتریس همبستگی، تحلیل مولفه های اصلی، تحلیل عاملی، تحلیل خوشه ای، تحلیل تمایزی، تحلیل تطبیقی و تحلیل کانونی را مورد بحث قرار داده است در فصل هفتم روش های مختلف تمایز آنومالی از زمینه به روش های کلاسیک و روش فراکتالی بحث شده و در فصل هشتم به بررسی نحوه ارائه داده ها به شکل نقشه های نمادین، نقشه های میزان و نقشه های حوضه ای در فهم آسان داده های اکتشافی می پردازد.
 
 


کلمات کلیدی: زمین شناسی معدنی روش های آماری ژئوشیمی اکتشافی روش های آماری
18892

سایر محصولات پنجره علم