تلگرام واتس‌آپ یوتیوب اینستاگرام
09941964743 تلفن | info.sciwin@gmail.com ایمیل
ورود ثبت‌نام ثبت کار جدید
این کالا فاقد تصویر است.

فایل کتاب کاربرد روش های آماری چند متغیره در تحلیل داده های علوم زمین و محیط زیست

100,000 تومان

نسخه الکترونیکی (PDF) کتاب کاربرد روش های آماری چند متغیره در تحلیل داده های علوم زمین و محیط زیست
مولف: دکتر فریدون قدیمی

امروزه روش های چند متغیره در سطح وسیعی به کارگرفته می شوند. یکی از علل آن عبارت از دسترسی به برنامه های کامپیوتری آماری برای انجام محاسبات می باشد. هدف کلی از تجزیه چند متغیره در نظر گرفتن چندین متغیر تصادفی به صورت همزمان می باشد که با یکدیگر در ارتباط بوده و هریک از آنها در ابتدای تجزیه داده ها از نظر محقق دارای اهمیت یکسانی هستند. ویژگی کتاب حاضر در این است که موارد استعمال و نحوه کاربرد روش های چند متغیره را بدون وارد و Statistica شدن به مباحث پیچیده ریاضی با ذکر مثال در هر مورد و به کمک نرم افزار آماری بیان داشته است. مجموعه حاضر می تواند در کلیه رشته های علوم زمین (نظیر زمین SPSSشناسی، هیدرولوژی، هیدروژئولوژی، ژئوشیمی، محیط زیست،جغرافیا و غیره) که به نحوی از انحاء با داده های چند متغیره سروکار دارند مورد استفاده قرارگیرد.


فصل های این کتاب به طور مستقل قابل مطالعه هستند. فصل اول کتاب به بررسی آماره های مرکزی ازقبیل نحوه محاسبه میانگین، میانه و مد و سپس آماره های پراکندگی از جمله واریانس، انحراف معیار و سپس چولگی و کشیدگی در داده های چند متغیره زمینی از قبیل آلودگی های آب و خاک پرداخته است. در فصل دوم با توجه به اینکه داده ها باید از یک توزیع تبعیت کنند به توزیع نرمال داده ها، روش های نرمال کردن و استاندارد سازی داده ها پرداخته شده است. در فصول سوم و چهارم همبستگی داده های دو متغیره و چند متغیره و به دنبال آن رگرسیون های دو و چند متغیره خطی و غیر خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل پنجم تحلیل عاملی با هدف توجیه تغییرات موجود در تعدادی از متغیرهای اولیه با استفاده از تعداد کمتری از متغیرهای شاخص (عامل ها) دنبال شده است. در فصل ششم تحلیل خوشه ای با هدف شناسایی گروه های متغیر مشابه در مجموعه ای از داده های علوم زمین بحث شده است. فصل هفتم با بیان تحلیل تمایزی امکان تفکیک گروه های مختلف را براساس اندازه گیری های موجود بررسی می‌کند. فصول هشتم و نهم روش های نوین محاسباتی از جمله شبکه عصبی و بردار ماشین در بحث تخمین ها و طبقه بندی های داده های چند متغیره را مورد ارزیابی قرار داده است. فصل دهم نیز به ارزیابی آلودگی های زیست محیطی با توجه به شاخص های مختلف در داده های تک و چند متغیره پرداخته است.

 


کلمات کلیدی: محیط زیست روش های آماری تحلیل داده ها علوم زمین
18970

سایر محصولات پنجره علم